dilluns, 15 de març de 2010

Per què les TIC a l’aula d’Educació Infantil?

L’ús de les TIC als centres educatius s’imposa i substitueix a antics usos i recursos. En l’actualitat, els xiquets assumeixen amb normalitat la presència de les tecnologies en la societat. Conviuen amb elles i les adopten sense dificultat per al seu ús quotidià. En aquest sentit els docents devem proporcionar una educació acord amb el nostre temps realitzant noves propostes didàctiques i introduint les ferramentes necessàries per a aquesta finalitat.


És a l’edat de tres anys quan la majoria dels xiquets tenen el primer contacte amb un centre escolar i, en la actualitat, l’etapa d’Educació Infantil es considera rellevant, ja que assenta les bases de futurs aprenentatges, s’adquireixen hàbits de conducta i de convivència, se succeeixen grans canvis de creixement intel·lectual, adquireixen gran capacitat d’aprenentatge, etc.


Aquestes i altres característiques permeten considerar que l’acció educativa que es porte a terme en aquest període serà fonamental en el posterior procés evolutiu del xiquet o xiqueta. Dins d’aquesta acció educativa hem de plantejar-nos la utilització de l’ordinador com un recurs molt útil per a afavorir:

- L’estimulació de la creativitat.
- L’experimentació i la manipulació.
- Respectar el ritme d’aprenentatge del alumnes.
- El treball en grup afavorint la socialització.
- La curiositat i l’esperit d’investigació.